بدین ترتیب در تاریخ 95/05/05 کارگروهی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید واحدهای تولیدی متشکل از فرمانداری اسکو و مدیریت امور شعب بانک سپه استان در این واحد صنعتی حاضر گردیده و به منظور بررسی و تبادل نظر برای حل و فصل مشکلات و موانع تولید از این شرکت بازدید به عمل آمد، در جلسه ای که در پایان این بازدید برگزار گردید عمده ترین مشکلات واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت