بازدید سرپرست استان و معاون ، رئیس امور شعب بانک صادرات خسروشاه