بازدید آقای دکتر محمدزاده فرماندار محترم اسکو و بخشداری محترم ایلخچی جناب آقای حسامی و هیئت همراه از پروژه گروه صنعتی مصیبی